تبلیغات
All Cheat Game Sega - رمز بازی سونیک ۱


ãäæí ÇÕáí
ÕÝÍå ÇÕáí
ÇÑÊÈÇØ ÈÇ ãÏíÑíÊ           ØÑÇÍ ÞÇáÈ
 äÓÎå ÂÑ ÇÓ ÇÓ
[yahoo]
 
äæíÓäϐÇä
 
ãäæí ãæÖæÚÇÊ

 
ÂÑÔíæ

  مرداد 1388

 
ÕÝÍÇÊ

نمایش نظرات 1 تا 30

 
ØÑÇÍ ÞÇáÈ

 

 

.: رمز بازی سونیک ۱ :.

 

ãæÖæÚ :

 

رمز بازی سونیک ۱

در ادامه مطلب...

Level select:

Press Up, Down, Left, Right at the title screen. A chime will confirm correct code entry. Hold AStart to begin game play. In the Japanese version, press Up, Down(3), Left, Right at the title screen. Hold A + Start to begin game play.


بالا=up

down=پایین

left=چپ

راست=right

به زبان فارسی:

در صفحه اصلی زده بالا / پایین / چپ/راست

a را نگه داشته استارت!

Debug mode:
Press Up, C, Down, C, Left, C, Right, C, Start, then hold A at the title screen.

 [áíäß Çíä ÞÓãÊ]


ÇÑÓÇá äÙÑ

« äæíÓäÏå : Gamewinner Mkv «» ÊÇÑíÎ ÇÑÓÇá : یکشنبه 4 مرداد 1388 «» ÊÚÏÇÏ äÙÑÇÊ : »

 

áææí ÏæÓÊÇä
ãÍá áææí ÏæÓÊÇä
 
ÌÓÊÌæ


 
ÈÚÖí ÇÒ ÑÝÞÇ
بزگترین سایت رپ و بیت ایرانیان
 
äÙÑ ÓäÌí

 
ÂãÇÑ

ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÇãÑæÒ :
ÈÇÒÏíÏ åÇí ÏíÑæÒ :
ßá ãØÇáÈ :
ßá äÙÑåÇ :
ßá ÈÇÒÏíÏ åÇ :
ÇíÌÇÏ ÕÝÍå : - ËÇäíå

 


  

ãØÇáÈ ÞÈá ÇÒ Çíä...

 رمز های بازی تینی و تون
 رمز بازی شینوبی 2
 Dr.Mario
 رمز بازی سونیک ۲ در ادامه مطلب....
 رمز بازی سونیک ۱
 تمامی رمز های علادین
  تمامی رمز های مورتال کمبت 3
 

Desined By DT TITO